Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Доставка между офисите на Еконт"

Приложение 3: Търговия с животни

Закон за пчеларството

            Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2003г.

Чл. 20. (1) Забраняват се:

 1. вносът, разпространението и отглеждането на пчелни майки, семейства и рояци извън определените по чл. 18, ал. 1;
 2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) търговията и превозването на пчелни майки и рояци без сертификат за произход, издаден от развъдна организация, получила разрешение по смисъла на чл. 29а от Закона за животновъдството;
 3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) търговията и превозването на пчелни майки, семейства и рояци без ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на животни.

            Наредба № 9 от 22 юни 2005 г. за условията и реда за одобряване и            регистрация на предприятията за преработка на восък и производство            на восъчни основи, както и на предприятията за производство  и търговия с пчелен мед и пчелни продукти

 

            Издадена от министъра на земеделието и горите

            Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2005г.

 

Чл.3 (2) Предприятията по чл. 1, ал. 2, т. 2 [за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти] се одобряват и регистрират по реда на чл. 92, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ППЗВД) (обн., ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.).

 

 

Търговия с животни

ЗАБРАНЯВА СЕ:

- Продажбата на примати - чл.169 от Закон за ветеринарномедицинската дейност

- Подажба на диви котки – чл. 21 от Закона за защита на животните

- Продажбата на животни заловени в дивата природа -  чл.38, от Закона за биологичното разнообразие

 

- Продажбата на защитени и застрашени видове, както и животни забранени за продажба от ЗВД - чл.37, чл.38 и чл.100 от Закона за биологичното разнообразие и чл.182 от Закон за ветеринарномедицинската дейност

- Животни, които все още са зависими от майка си за хранене и грижа: - чл.20 от Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни:

 1. кучета - 8 седмици;
 2. котки - 8 седмици;
 3. зайци - 5 седмици;
 4. морски свинчета - 5 седмици;
 5. плъхове - 3 седмици;
 6. мишки - 3 седмици;
 7. хамстери - 5 седмици.
 8. *  Птици и влечуги – 10 седмици (Препоръчително)

- Продажбата на живи гръбначни животни, които се предлагат за храна на други животни или хора - чл.7, от Закона за защита на животните

- Публикуването на обяви на животни предлагани за боеве - чл.325а от Наказателния кодекс

- Публикуването на обяви на животни с купирани опашки/уши/крила - чл.7 от Закон за защита на животните

- Публикуването на снимки или обяви, които са унизителни за животното или компроментират благосъстоянието на животното - чл.7 от Закон за защита на животните

- Изпращане на животни с куриер – чл.163 от Закон за ветеринарномедицинската дейност. Препоръчваме лично предаване, но съществуват и лицензирани превозвачи по чл.163 от Закон за ветеринарномедицинската дейност.

- Публикуването на обяви на животни от лица под 18-годишна възраст - чл.11 от Закон за защита на животните

- Публикуването на обяви на котки с отстранени фаланги от предните лапи - чл.7, от Закона за защита на животните

- Търговията със суровини и храни, добити от животни, отглеждани в обекти, които не са регистрирани като животновъдни обекти – чл.37 от Закона за биологичното разнообразие

 

 

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

В сила от 31.01.2008 г. (Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г.)

Чл. 6. (1) Забранява се проявата на нехуманно отношение към животните.

(2) За нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или страдание на животно или предизвикване на силен страх.

Чл. 7. (1) Забранява се проявата на жестокост към животните.

(2) За жестокост се смятат:

 1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното, или увреждане на здравето му или стрес;
 2. действия по чл. 151 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
 3. нарушаване на принципа на добрата практика по отглеждане на животни, когато това води до вредни последици за здравето на животните;
 4. увеличаване агресивността на животните чрез селекция или обучение в агресивност към други животни и хора;
 5. използване на строги и електрически нашийници, електрически остени, химически дразнещи или увреждащи субстанции или на технически уреди, помощни средства или приспособления, които целят да се повлияе върху поведението на животно, като му се причинява силен страх и болка;
 6. организиране на тренировки и състезания по настилки, които увреждат крайниците;
 7. използване на животни за филмови снимки, реклама и изложби, при които им се причинява болка, страдание, увреждане или стрес;
 8. принуждаване на животни към усилия, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;
 9. излагане на животни на температурни или други неблагоприятни атмосферни влияния, недостиг на кислород или ограничаване на свободното им движение, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;
 10. изоставяне на животни;
 11. използване на живи животни за хранене на животни, с изключение на тези, чиято биология го изисква;
 12. лишаване на животни от почивка;
 13. подлагане на физическо натоварване на болни, наранени или стресирани животни;
 14. пускане на свобода на животни, които са отглеждани от хората, в случай, че предварително не са подготвени за оцеляване в естествена среда;
 15. ампутиране или кастриране с помощта на еластичен пръстен;
 16. пълно или частично ампутиране на части от тялото или отстраняване на органи на животни;
 17. подковаване на копитни животни с вредни подкови;
 18. отглеждане, използване и умъртвяване на кучета и котки за добиване на кожи и месо, за производство на храна, както и внасяне и изнасяне на кучешки и котешки кожи и месо;
 19. купиране на ушите и опашките с цел промяна на външния вид на животните;
 20. отстраняване на нокти, зъби и гласни връзки;
 21. излагане в магазини, заведения за обществено хранене и други увеселителни или питейни заведения на всички видове бозайници, примати, птици и влечуги и на опасни декоративни животни;
 22. извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на насилие към животни;
 23. сексуално малтретиране на животни.

(3) Действията по ал. 2, т. 16, 19 и 20 се допускат, когато:

 1. извършването им е необходимо по ветеринарномедицинско предписание или процедурата се налага, за да се запазят животът, здравето и доброто състояние на животното;
 2. процедурата е предназначена за научни и изследователски цели в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност;
 3. стерилизацията или кастрацията е необходима за ограничаване на размножаването на животни;
 4. са извършени според изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча;
 5. процедурата е необходима за:

а) предотвратяване на значително нараняване на животните;

б) защитата на други животни.

 

Чл. 11. (1) Не се разрешава продажба на животни на лица под 18-годишна възраст без съгласието на родител/настойник.

 

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Забранява се внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на екземпляри от разред примати и на диви котки, с изключение на зоологически градини и спасителни центрове.

Разред Примати

 • "Диви бозайници" са всички видове на клас Бозайници (Mammalia) с изключение на подивели екземпляри от одомашнени форми бозайници.
 • "Диви котки" са представители на семейство Котки (Felidae) с изключение на домашни котки с техните породи и разновидности.
 • "Диво животно" е всяко живо гръбначно същество, различно от човека, включително свободно живеещите, с изключение на домашните породи кучета, котки, коне, магарета, крави, овце, кози, свине, гъски, патици, кокошки, пуйки и други.
 • "Животни, използвани за храна на животни" са риби, домашни птици на възраст до 4 седмици, както и мишки, плъхове, хамстери, морски свинчета и зайци, които се отглеждат или убиват с цел да се използват като храна за животни.
 • "Животни-компаньони" са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитомени животни от разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и животни от клас Риби.

 

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Собственикът на диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, с изключение на тези по чл. 21, ги регистрира в регионалната инспекция по околната среда и водите в 14-дневен срок от придобиването им.

(2) Забраняват се придобиването и отглеждането на защитени животински видове по чл. 37 и 47 от Закона за биологичното разнообразие. Отглежданите видове се отнемат в полза на държавата, когато няма специално разрешително от Министерството на околната среда и водите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Министърът на околната среда и водите определя с наредба условията за отглеждане на дивите животни по ал. 1 и 2, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.

 

Чл. 32. (1) При транспортиране на животни собственикът или лицето, което ги превозва, е длъжно да:

 1. използва превозни средства, които гарантират спазването на изискванията за защита на животните, безопасността на другите участници в движението и на животните;
 2. осигурява през подходящи периоди от време хранене, поене и почивка на животните съобразно вида им.

(2) Не се допуска забавяне на транспортни средства, превозващи животни, освен ако това е необходимо за доброто състояние на животните.

(3) В случаите на забавяне при транспортиране на животни компетентните органи предприемат всички необходими мерки за намаляване до минимум страданието на животните.

 

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

В сила от 02.05.2006 г. (Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.)

 

Чл. 139. (1) Забранява се:

т. 16. (нова - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) търговията със суровини и храни, добити от животни, отглеждани в обекти, които не са регистрирани по чл. 51. (Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) (1) Животните подлежат на официална идентификация, а животновъдните обекти - на регистрация в БАБХ.)

 

Чл. 151. Забранява се:

 1. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на животни, освен в случаите, посочени в чл. 117, ал. 1, т. 10, 11 и 12, чл. 159, ал. 3, чл. 160, ал. 2 и чл. 179, ал. 3, или при самозащита;
 2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) използването на животни за представления, водещи до болка, наранявания, увреждания на животното;
 3. насъскването на животни едно срещу друго;
 4. дресурата на животни по начин, който им причинява болка или страдание;
 5. подлагането на животни на натоварвания, които не са съобразени с анатомичните и физиологичните им възможности;
 6. връзването на животни по начин, който им причинява болка, страдание или нараняване;
 7. отглеждането на животни при постоянна тъмнина или постоянно вързани;
 8. разхождането по улиците на диви животни с цел представления или търговия;
 9. извършването на ветеринарномедицински манипулации и прилагането на ВМП от лица без необходимата квалификация;
 10. прилагането на упойващи вещества или вещества, които увреждат здравето на животните, с изключение на случаите, които са медицински оправдани, или на манипулации в рамките на разрешен опит;
 11. употребата на стимулиращи средства за животни с цел повишаване на спортните резултати;
 12. естественото или изкуственото осеменяване, което води до или създава опасност за увреждане здравето на животните;
 13. намесата в процеса на раждане чрез прилагане на манипулации, които са несъвместими с ветеринарномедицинската наука и практика;
 14. храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции, или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние;
 15. настаняването на едно и също място на несъвместими видове животни или на животни от един вид, когато това може да породи агресивност;
 16. ампутацията на опашката на едри преживни и еднокопитни животни;
 17. извършването на следните манипулации без упойка:

а) ампутация на опашката на агнета, ярета, прасета, телета и кучета над 7-дневна възраст;

б) отстраняване на допълнителните пръсти на кучета над 8-дневна възраст;

в) обезроговяване на телета под 8-седмична възраст при каутеризация или екстирпация по оперативен начин;

г) обезроговяване на телета над 8-седмична възраст;

д) кастриране на прасета над двуседмична възраст;

е) кастриране на телета над 4-седмична възраст;

ж) кастриране на агнета и зайци над 8-седмична възраст.

 

 

Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Транспортирането на животни се осъществява от превозвачи, получили от БАБХ лиценз за превоз, за кратки или продължителни пътувания.

 

 

Чл. 169. Забранява се:

 1. транспортирането на животни в нерегистрирани превозни средства и при условия, причиняващи им болка, наранявания и страдания;

 

Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на микрочипа.

Чл. 176. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) Собствениците на обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, на пансиони, изолатори и приюти за животни ги регистрират по реда на чл. 137, като към заявлението прилагат и удостоверение за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните. (Чл. 137. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ, към което прилагат:…… (9) Регистърът по ал. 6 съдържа: 1. номер и дата на издаденото удостоверение;….)

Чл. 177. (1) Забранява се:

 1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) извършването на следните хирургически интервенции на домашни любимци:

а) рязане на опашка;

б) рязане на уши;

в) изрязване на гласни струни;

г) отстраняване на нокти и зъби;

 

Чл. 182. (1) Диви животни могат да се отглеждат извън естествената им среда само в зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Обектите, в които се отглеждат диви животни, се регистрират в съответната ОДБХ по реда на чл. 137.

 

Чл. 183. Декоративни животни могат да се отглеждат при домашни условия при спазване на изискванията за защита и хуманно отношение към животните.

 • "Декоративни животни" са диви животни, които не представляват заплаха за здравето и живота на хората и животните, за които собствениците им могат да осигурят условия, съответстващи на физиологичните и етологичните им особености.
 • "Етологични особености" са особености, свързани с проявяването на характерното за всеки животински вид поведение към себеподобните, околната среда и други видове животни.
 • "Животни" са бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни, други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанска и нестопанска цел или обитаващи дивата природа.
 • "Домашни любимци" са животните, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека.
 • "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.
 • "Особена жестокост" към животните е:

а) умъртвяването чрез удушаване, обесване, разкъсване, смачкване или пребиване на животно;

б) одирането, разчленяването или изкормването преди умъртвяването;

в) хвърлянето в огън, в агресивни среди, от големи височини или под движещи се превозни средства;

г) умъртвяването чрез отрова или инжектиране на вещества, които предизвикват мъчителна и болезнена смърт;

д) извършването на евтаназия в нарушение на този закон;

е) изоставянето на домашни любимци, неспособни за самостоятелно оцеляване.

 

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

(Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.)

Чл. 37. За защитени на територията на цялата страна се обявяват дивите животински и растителни видове, посочени в приложение № 3.

 

Приложение № 3 към чл. 37

 

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.)

 

За видовете, означени със знак (*), се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс.

 

1. ГРЪБНАЧНИ

1. VERTEBRATES

БОЗАЙНИЦИ

MAMMALIA

РАЗРЕД НАСЕКОМОЯДНИ

INSECTIVORA

Сем. Таралежи

Erinaceidae

Таралеж

Erinaceus concolor

Сем. Земеровки

Soricidae

Етруска земеровка

Suncus etruscus

РАЗРЕД ПРИЛЕПИ

CHIROPTERA

Сем. Подковоноси прилепи

Rhinolophidae

Средиземноморски подковонос

Rhinolophus blasii

Южен подковонос

Rhinolophus euryale

Голям подковонос

Rhinolophus ferrumequinum

Малък подковонос

Rhinolophus hipposideros

Подковонос на Мехели

Rhinolophus mehelyi

Сем. Булдогови прилепи

Molossidae

Булдогов прилеп

Tadarida teniotis

Сем. Гладконоси прилепи

Vespertilionidae

Широкоух прилеп

Barbastella barbastellus

Северен вечерник

Eptesicus nilssoni

Полунощен прилеп

Eptesicus serotinus

Савиево прилепче

Hypsugo savii

Дългокрил прилеп

Miniopterus schreibersi

Алкатоев (бакембардов) нощник

Myotis alcathoe

Златист нощник

Myotis aurescens

Дългоух нощник

Myotis bechsteini

Остроух нощник

Myotis blythi

Нощник на Брандт

Myotis brandti

Дългопръст нощник

Myotis capaccinii

Езерен нощник

Myotis dasycneme

Воден нощник

Myotis daubentoni

Мустакат нощник

Myotis mystacinus

Трицветен нощник

Myotis emarginatus

Голям нощник

Myotis myotis

Нощник на Натерер

Myotis nattereri

Голям вечерник

Nyctalus lasiopterus

Малък вечерник

Nyctalus leisleri

Ръждив вечерник

Nyctalus noctula

Кафяво прилепче

Pipistrellus pipistrellus

Малко кафяво прилепче

Pipistrellus pygmaeus

Прилеп на Натузий

Pipistrellus nathusii

Средиземноморско прилепче

Pipistrellus kuhlii

Кафяв дългоух прилеп

Plecotus auritus

Сив дългоух прилеп

Plecotus austriacus

Двуцветен прилеп

Vespertilio murinus

РАЗРЕД ГРИЗАЧИ

RODENTIA

Сем. Сънливци

Gliridae

Мишевиден сънливец

Myomimus roachi

Лешников сънливец

Muscardinus avellanarius

Сем. Скачащи мишки

Dipodidae

Скачаща (степна) мишка

Sicista subtilis

Сем. Хомяци

Cricetidae

Добруджански (среден) хомяк

Mesocricetus newtoni

Сив (малък) хомяк

Cricetulus migratorius

Обикновен (голям) хомяк

Cricetus cricetus

РАЗРЕД ХИЩНИЦИ

CARNIVORA

Сем. Мечки

Ursidae

Кафява мечка

Ursus arctos (*)

Сем. Порови

Mustelidae

Видра

Lutra lutra (*)

Златка

Martes martes

Невестулка

Mustela nivalis

Степен пор

Mustela eversmanni

Пъстър пор

Vormela peregusna

Сем. Котки

Felidae

Рис

Felis lynx (*)

Европейска дива котка

Felis silvestris

Сем. Същински тюлени

Phocidae

Тюлен монах

Monachus monachus (*)

РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ

ARTIODACTYLA

Сем. Кухороги

Bovidae

Дива коза

Rupicapra rupicapra (*)

РАЗРЕД КИТОПОДОБНИ

CETACEA

Сем. Морски свине

Phocoenidae

Муткур (морска свиня)

Phocoena phocoena

Сем. Делфини

Delphinidae

Делфин

Delphinus delphis (*)

Афала

Tursiops truncatus (*)

ПТИЦИ

AVES

РАЗРЕД ГМУРКАЧОПОДОБНИ

GAVIIFORMES

Сем. Гмуркачови

Gaviidae

Червеногуш гмуркач

Gavia stellata

Черногуш гмуркач

Gavia arctica

Черноклюн гмуркач

Gavia immer

РАЗРЕД ГМУРЕЦОПОДОБНИ

PODICIPEDIFORMES

Сем. Гмурецови

Podicipedidae

Ушат гмурец

Podiceps auritus

Голям гмурец

Podiceps cristatus

Червеноврат гмурец

Podiceps grisegena

Черноврат гмурец

Podiceps nigricollis

Малък гмурец

Tachybaptus ruficollis

РАЗРЕД БУРЕВЕСТНИКОПОДОБНИ

PROCELLARIIFORMES

Сем. Буревестникови

Procellariidae

Жълтоклюн буревестник

Calonectris /Procellaria/ diomedea

Обикновен буревестник

Puffinus yelkouan

РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ

PELECANIFORMES

Сем. Корморани

Phalacrocoracidae

Среден корморан

Phalacrocorax aristotelis

Малък корморан

Phalacrocorax pygmeus (*)

Сем. Пеликани

Pelecanidae

Къдроглав пеликан

Pelecanus crispus (*)

Розов пеликан

Pelecanus onocrotalus

Сем. Рибоядови

Sulidae

Бял рибояд

Мorus bassanus

РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ

CICONIIFORMES

Сем. Чаплови

Ardeidae

Гривеста чапла

Ardeola ralloides

Ръждива чапла

Ardea purpurea

Сива чапла

Ardea cinerea

Голям воден бик

Botaurus stellaris

Биволска чапла

Bubulcus ibis

Голяма бяла чапла

Egretta alba

Малка бяла чапла

Egretta garzetta

Малък воден бик

Ixobrychus minutus

Нощна чапла

Nycticorax nycticorax

Сем. Щъркелови

Ciconiidae

Бял щъркел

Ciconia ciconia

Черен щъркел

Ciconia nigra

Сем. Ибисови

Threskiornithidae

Бяла лопатарка

Plаtalea leucorodia

Блестящ ибис

Plegadis falcinellus

Сем. Фламингови

Phoenicopteridae

Розово фламинго

Phoenicopterus ruber

РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ

ANSERIFORMES

Сем. Патицови

Anatidae

Сърпокрила патица

Anas falcata

Сива патица

Anas strepera

Малка белочела гъска

Аnser erythropus

Посевна гъска

Аnser fabalis

Сива гъска

Аnser аnser

Снежна гъска

Аnser caerulescens

Белоока потапница

Aythya nyroca

Кафявоглава потапница

Aythya ferina

Планинска потапница

Aythya marila

Червеногуша гъска

Branta ruficollis

Звънарка

Bucephala clangula

Ледена потапница

Clangula hyemalis

Тундров лебед

Cygnus bewickii

Ням лебед

Cygnus olor

Поен лебед

Cygnus cygnus

Мраморна патица

Маrmaronetta angustirostris

Кадифена потапница

Мelanitta fusca

Траурна потапница

Мelanitta nigra

Малък нирец

Mergus albellus

Голям нирец

Mergus merganser

Среден нирец

Mergus serrator

Червеноклюна потапница

Netta rufina

Тръноопашата потапница

Oxyura leucocephala

Обикновена гага

Somateria mollissima

Ръждив ангъч

Тadorna ferruginea (*)

Бял ангъч

Тadorna tadorna

РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ

FALCONIFORMES

Сем. Орли рибари

Pandionidae

Орел рибар

Pandion haliaetus (*)

Сем. Ястребови

Accipitridae

Късопръст ястреб

Accipiter brevipes

Голям ястреб

Accipiter gentilis

Малък ястреб

Accipiter nisus

Черен лешояд

Aegypius monachus (*)

Скален орел

Aquila chrysaetos

Голям креслив орел

Aquila clanga

Кръстат (царски) орел

Aquila heliaca

Малък креслив орел

Aquila pomarina

Степен орел

Aquila rapax

Обикновен мишелов

Buteo buteo

Северен мишелов

Buteo lagopus

Белоопашат мишелов

Buteo rufinus

Орел змияр

Circаеtus gallicus

Тръстиков блатар

Circus aeruginosus

Полски блатар

Circus cyaneus

Степен блатар

Circus macrourus

Ливаден блатар

Circus pygargus

Пепелява каня

Elanus caeruleus

Брадат лешояд

Gypaetus barbatus (*)

Белоглав лешояд

Gyps fulvus (*)

Белоопашат морски орел

Haliaeetus albicilla (*)

Ястребов орел

Hieraaetus fasciatus

Малък орел

Hieraaetus pennatus

Черна каня

Milvus migrans

Червена каня

Milvus milvus

Египетски лешояд

Neophron percnopterus

Осояд

Pernis apivorus

Сем. Соколови

Falconidae

Далматински сокол

Falco biarmicus (*)

Ловен сокол

Falco cherrug (*)

Малък сокол

Falco columbarius

Средиземноморски сокол

Falco eleonorae

Белошипа ветрушка

Falco naumanni

Сокол скитник

Falco peregrinus (*)

Орко

Falco subbuteo

Черношипа ветрушка (Керкенез)

Falco tinnunculus

Вечерна ветрушка

Falco vespertinus

РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ

GALLIFORMES

Сем. Фазанови

Phasianidae

Лещарка

Bonasa bonasia

РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ

GRUIFORMES

Сем. Жеравови

Gruidae

Момин жерав

Anthropoides virgo

Сив жерав

Grus grus

Сем. Дърдавцови

Rallidae

Ливаден дърдавец

Crex crex (*)

Зеленоножка

Gallinula chloropus

Голяма пъструшка

Porzana porzana

Средна пъструшка

Porzana parva

Малка пъструшка

Porzana pusilla

Воден дърдавец

Rallus aquaticus

Сем. Дроплови

Otididae

Дропла

Otis tarda

Стрепет

Tetrax tetrax

РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ

CHARADRIIFORMES

Сем. Туриликови

Burhinidae

Турилик

Burhinus oedicnemus

Сем. Дъждосвирцови

Charadriidae

Каменообръщач

Arenaria interpres

Морски дъждосвирец

Charadrius alexandrinus

Речен дъждосвирец

Charadrius dubius

Пясъчен дъждосвирец

Charadrius hiaticula

Планински дъждосвирец

Eudromias morinellus

Шипокрила калугерица

Haplopterus spinosus

Златистопер дъждосвирец

Pluvialis apricaria

Сребристопер дъждосвирец

Pluvialis squatarola

Обикновена калугерица

Vanellus vanellus

Белоопашата калугерица

Vanellus leucurus

Сем. Стридоядови

Haematopididae

Стридояд

Haematopus ostralegus

Сем. Бекасови

Scolopacidae

Късокрил кюкавец

Actitis hypoleucos

Трипръст брегобегач

Calidris alba

Тъмногръд брегобегач

Calidris alpina

Голям брегобегач

Calidris canutus

Кривоклюн брегобегач

Calidris ferruginea

Малък брегобегач

Calidris minuta

Сив брегобегач

Calidris temminckii

Голяма бекасина

Gallinago media

Плоскоклюн блатобегач

Limicola falcinellus

Черноопашат крайбрежен бекас

Limosa limosa

Пъстроопашат крайбрежен бекас

Limosa lapponica

Малка бекасина

Lymnocryptes minimus

Голям свирец

Numenius arquata

Малък свирец

Numenius phaeopus

Тънкоклюн свирец

Numenius tenuirostris

Бойник

Philomachus pugnax

Голям червеноног водобегач

Tringa erythropus

Малък горски водобегач

Tringa glareola

Голям зеленоног водобегач

Tringa nebularia

Голям горски водобегач

Tringa ochropus

Малък зеленоног водобегач

Tringa stagnatilis

Малък червеноног водобегач

Tringa totanus

Жълтокрак брегобегач

Xenus cinereus

Сем. Саблеклюнови

Recurvirostridae

Кокилобегач

Himantopus himantopus

Саблеклюн

Recurvirostra avosetta

Сем. Листоногови

Phalaropodidae

Тънкоклюн листоног

Phalaropus lobatus

Плоскоклюн листоног

Phalaropus fulicarius

Сем. Огърличникови

Glareolidae

Кафявокрил огърличник

Glareola pratincola

Чернокрил огърличник

Glareola nordmanni

Сем. Чайкови

Lariidae

Белобуза рибарка

Chlidonias hybridus

Белокрила рибарка

Chlidonias leucopterus

Черна рибарка

Chlidonias niger

Дебелоклюна рибарка

Geochelidon nilotica

Чайка буревестница

Larus canus

Малка черногърба чайка

Larus fuscus

Дългоклюна чайка

Larus genei

Голяма черногърба чайка

Larus marinus

Малка черноглава чайка

Larus melanocephalus

Малка чайка

Larus minutus

Речна чайка

Larus ridibundus

Трипръста чайка

Rissa tridactyla

Белочела рибарка

Sterna albifrons

Каспийска рибарка

Sterna caspia

Речна рибарка

Sterna hirundo

Гривеста рибарка

Sterna sandvicensis

Полярна рибарка

Sterna paradisaea

Сем. Морелетникови

Stercorariudae

Голям морелетник

Stercorarius pomarinus

Среден морелетник

Stercorarius parasiticus

РАЗРЕД ГЪЛЪБОПОДОБНИ

COLUMBIFORMES

Сем. Пустинаркови

Pteroclididae

Пухопръста пустинарка

Syrrhaptes paradoxus

Сем. Гълъбови

Columbidae

Див скален гълъб

Columba livia livia

Гълъб хралупар

Columba oenas

РАЗРЕД КУКУВИЦОПОДОБНИ

CUCULIFORMES

Сем. Кукувицови

Cuculidae

Качулата кукувица

Clamator glandarius

Обикновена кукувица

Cuculus canorus

РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ

STIGIFORMES

Сем. Забулени сови

Tytonidae

Забулена сова

Tyto alba

Сем. Същински сови

Strigidae

Пернатонога кукумявка

Aegolius funereus

Горска ушата сова

Asio otus

Блатна сова

Asio flammeus

Домашна кукумявка

Athene noctua

Бухал

Bubo bubo

Врабчова кукумявка

Glaucidium passerinum

Снежна сова

Nyctea scandiaca

Чухал

Otus scops

Горска улулица

Strix aluco

Уралска улулица

Strix uralensis

Ястребова сова

Surnia ulula

РАЗРЕД КОЗОДОЕПОДОБНИ

CAPRIMULGIFORMES

Сем. Козодоеви

Caprimulgidae

Козодой

Caprimulgus europaeus

РАЗРЕД БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ

APODIFORMES

Сем. Бързолетови

Apodidae

Черен бързолет

Apus apus

Алпийски бързолет

Apus melba

Блед бързолет

Apus pallidus

РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ

CORACIIFORMES

Сем. Земеродни рибарчета

Alcedinidae

Земеродно рибарче

Alcedo atthis

Сем. Синявицови

Coraciidae

Синявица

Coracias garrulus

Сем. Пчелоядови

Мeropidae

Зелен пчелояд

Merops persicus

Сем. Папунякови

Upopidae

Папуняк

Upupa epops

РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ

PICIFORMES

Сем. Кълвачови

Picidae

Черен кълвач

Dryocopus martius

Голям пъстър кълвач

Dendrocopos major

Сирийски пъстър кълвач

Dendrocopos syriacus

Среден пъстър кълвач

Dendrocopos medius

Белогръб кълвач

Dendrocopos leucotos

Малък пъстър кълвач

Dendrocopos minor

Въртошийка

Jynx torquilla

Трипръст кълвач

Picoides tridactylus

Сив кълвач

Picus canus

Зелен кълвач

Picus viridis

РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ

PASSERIFORMES

Сем. Чучулигови

Alaudidae

Полска чучулига

Alauda arvensis

Късопръста чучулига

Calandrella brachydactyla

Сива чучулига

Calandrella rufescens

Балканска чучулига

Eremophila alpestris

Качулата чучулига

Galerida cristata

Горска чучулига

Lullula arborea

Дебелоклюна чучулига

Melanocorypha calandra

Белокрила чучулига

Melanocorypha leucoptera

Сем. Лястовицови

Hirundinidae

Градска лястовица

Delichon urbica

Селска лястовица

Hirundo rustica

Червенокръста лястовица

Hirundo daurica

Скална лястовица

Ptyonoprogne rupestris

Брегова лястовица

Riparia riparia

Сем. Стърчиопашкови

Motacillidae

Полска бъбрица

Anthus campestris

Горска бъбрица

Anthus trivialis

Ливадна бъбрица

Anthus pratensis

Тундрова бъбрица

Anthus cervinus

Планинска бъбрица

Anthus spinoletta

Лимонена стърчиопашка

Motacilla citreola

Жълта стърчиопашка

Motacilla flava

Планинска стърчиопашка

Motacilla cinerea

Бяла стърчиопашка

Motacilla alba

Сем. Копринаркови

Bombycillidae

Копринарка

Bombycilla garrulus

Сем. Водни косове

Cinclidae

Воден кос

Cinclus cinclus

Сем. Орехчета

Troglodytidae

Орехче

Troglodytes troglodytes

Сем. Завирушкови

Prunellidae

Сивогуша завирушка

Prunella modularis

Пъстрогуша завирушка

Prunella collaris

Сем. Дроздови

Turdidae

Трънковче

Cercotrichas galactotes

Червеногръдка

Erithacus rubecula

Северен славей

Luscinia luscinia

Южен славей

Luscinia megarhynchos

Синьогушка

Luscinia svecica

Пъстър скален дрозд

Monticola saxatilis

Син скален дрозд

Monticola solitarius

Пустинно каменарче

Oenanathe deserti

Скално каменарче

Oenanthe finschii

Испанско каменарче

Oenanthe hispanica

Ориенталско каменарче

Oenanthe isabellina

Черно каменарче

Oenanthe leucura

Сиво каменарче

Oenanthe oenanthe

Черногърбо каменарче

Oenanthe pleschanka

Домашна червеноопашка

Phoenicurus ochruros

Градинска червеноопашка

Phoenicurus phoenicurus

Ръждивогушо ливадарче

Saxicola rubetra

Черногушо ливадарче

Saxicola torquata

Белогуш дрозд

Turdus torquatus

Кос

Turdus merula

Черногуш дрозд

Turdus ruficollis

Хвойнов дрозд

Turdus pilaris

Поен дрозд

Turdus philomelos

Беловежд дрозд

Turdus iliacus

Имелов дрозд

Turdus viscivorus

Сем. Коприварчеви

Sylviidae

Индийско шаварче

Acrocephalus agricola

Тръстиково шаварче

Acrocephalus arundinaceus

Градинско шаварче

Acrocephalus dumetorum

Мустакато шаварче

Acrocephalus melanopogon

Водно шаварче

Acrocephalus paludicola

Мочурно шаварче

Acrocephalus palustris

Крайбрежно шаварче

Acrocephalus schoenobaenus

Блатно шаварче

Acrocephalus scirpaceus

Свилено шаварче

Cettia cetti

Пъстроопашато шаварче

Cisticola juncidis

Малък маслинов присмехулник

Hippolais pallida

Голям маслинов присмехулник

Hippolais olivetorum

Градински присмехулник

Hippolais icterina

Полски цвъркач

Locustella naevia

Речен цвъркач

Locustella fluviatilis

Тръстиков цвъркач

Locustella luscinioides

Планински певец

Phylloscopus bonelli

Жълтоглав певец

Phylloscopus proregullus

Буков певец

Phylloscopus sibilatrix

Елов певец

Phylloscopus collybita

Брезов певец

Phylloscopus trochilus

Червеногушо коприварче

Sylvia cantillans

Малко черноглаво коприварче

Sylvia melanocephala

Орфеево коприварче

Sylvia hortensis

Ястребогушо коприварче

Sylvia nisoria

Малко белогушо коприварче

Sylvia curruca

Голямо белогушо коприварче

Sylvia communis

Градинско коприварче

Sylvia borin

Голямо черноглаво коприварче

Sylvia atricapilla

Черногушо коприварче

Sylvia rueppelli

Жълтоглаво кралче

Regulus regulus

Червеноглаво кралче

Regulus ignicapillus

Сем. Мухоловкови

Muscicapidae

Сива мухоловка

Muscicapa striata

Червеногуша мухоловка

Ficedula parva

Беловрата мухоловка

Ficedula albicollis

Полубеловрата мухоловка

Ficedula semitorquata

Жалобна мухоловка

Ficedula hypoleuca

Сем. Мустакати синигери

Timaliidae

Мустакат синигер

Panurus biarmicus

Сем. Дългоопашати синигери

Aegithalidae

Дългоопашат синигер

Aegithalos caudatus

Сем. Синигерови

Paridae

Лъскавоглав синигер

Parus palustris

Жалобен синигер

Parus lugubris

Матовоглав синигер

Parus montanus

Качулат синигер

Parus cristatus

Черен синигер

Parus ater

Син синигер

Parus caeruleus

Голям синигер

Parus major

Сем. Зидаркови

Sittidae

Горска зидарка

Sitta europaea

Скална зидарка

Sitta neumayer

Сем. Скалолазкови

Tichodromadidae

Скалолазка

Tichodroma muraria

Сем. Дърволазкови

Certhiidae

Горска дърволазка

Certhia familiaris

Градинска дърволазка

Certhia brachydactyla

Сем. Торбогнезди синигери

Remizidae

Торбогнезд синигер

Remiz pendulinus

Сем. Авлигови

Oriolidae

Авлига

Oriolus oriolus

Сем. Сврачкови

Laniidae

Червеногърба сврачка

Lanius collurio

Черночела сврачка

Lanius minor

Сива сврачка

Lanius excubitor

Червеноглава сврачка

Lanius senator

Белочела сврачка

Lanius nubicus

Сем. Вранови

Corvidae

Гарван

Corvus corax

Сокерица

Nucifraga caryocatactes

Жълтоклюна гарга

Pyrrhocorax graculus

Сем. Скорцови

Sturnidae

Розов скорец

Sturnus roseus

Сем. Тъкачови

Ploceidae

Снежна чинка

Montifringilla nivalis

Испанско врабче

Passer hispaniolensis

Полско врабче

Passer montanus

Скално врабче

Petronia petronia

Сем. Чинкови

Fringillidae

Обикновено конопарче

Carduelis cannabina

Щиглец

Carduelis carduelis

Зеленика

Carduelis chloris

Брезова скатия

Carduelis flammea

Жълтоклюно конопарче

Carduelis flavirostris

Елшова скатия

Carduelis spinus

Червена чинка

Carpodacus erythrinus

Черешарка

Coccothraustes coccothraustes

Обикновена чинка

Fringilla coelebs

Планинска чинка

Fringilla montifringilla

Кръсточовка

Loxia curvirostra

Червенушка

Pyrrhula pyrrhula

Диво канарче

Serinus serinus

Сем. Овесаркови

Emberizidae

Лапландска овесарка

Calcarius lapponicus

Белоглава овесарка

Emberiza leucocephalos

Жълта овесарка

Emberiza citrinella

Зеленогуша овесарка

Emberiza cirlus

Сивоглава овесарка

Emberiza cia

Градинска овесарка

Emberiza hortulana

Белогуша овесарка

Emberiza rustica

Малка овесарка

Emberiza pusilla

Тръстикова овесарка

Emberiza schoeniclus

Черноглава овесарка

Emberiza melanocephala

Сива овесарка

Miliaria calandra

Снежна овесарка

Plectrophenax nivalis

ВЛЕЧУГИ

REPTILIA

РАЗРЕД КОСТЕНУРКИ

CHELONIA (TESTUDINES)

Сем. Морски костенурки

Cheloniidae

Зелена морска костенурка

Chelonia mydas

Карета

Caretta caretta

Сем. Сухоземни костенурки

Testudinidae

Шипобедрена костенурка

Testudo graeca

Шипоопашата костенурка

Testudo hermanni (*)

Сем. Блатни костенурки

Emydidae

Обикновена блатна костенурка

Emys orbicularis

Южна блатна костенурка

Mauremys rivulata (Mauremis caspica rivulata)

РАЗРЕД ГУЩЕРИ

LACERTILIA (SAURIA)

Сем. Сцинкови гущери

Scincidae

Късокрак гущер

Ablepharus kitaibeli

Сем. Гущери

Lacertidae

Ливаден гущер

Lacerta agilis

Ивичест гущер

Lacerta trilineata

Зелен гущер

Lacerta viridis

Живороден гущер

Lacerta vivipara (Zootoca vivipara)

Змиеок гущер

Ophisops elegans

Македонски гущер

Podarcis erhardii

Стенен гущер

Podarcis muralis

Кримски гущер

Podarcis taurica

Сем. Гекони

Gekkonidae

Нощен гущер (гекон)

Cyrtopodion kotschyi (Gymnodactylus kotschyi)

Сем. Слепоци

Anguidae

Слепок

Anguis fragilis

Жълтокоремен гущер

Ophisaurus apodus

РАЗРЕД ЗМИИ

OPHIDIA

Сем. Червейници

Typhlopidae

Змия червейница

Typhlops vermicularis

Сем. Бои

Boidae

Змия пясъчница

Eryx jaculus

Сем. Смокове

Colubridae

Тънък стрелец

Coluber najadum (Platyceps najadum)

Смок-стрелец (Синурник)

Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)

Черноврата стрелушка

Coluber rubriceps (Platyceps collaris) (*)

Медянка

Coronella austriaca

Леопардов смок

Elaphe situla (Zamenis situla) (*)

Ивичест смок

Elaphe quatuorlineata

Пъстър смок

Elaphe sauromates

Смок мишкар

Elaphe longissima (Zamenis longissimus)

Вдлъбнаточел смок

Malpolon monspessulanus

Сива водна змия

Natrix tessellata

Котешка змия

Telescopus fallax

Сем. Отровници

Viperidae

Пепелянка

Vipera ammodytes

Остромуцунеста усойница

Vipera ursinii

ЗЕМНОВОДНИ

AMPHIBIA

РАЗРЕД ОПАШАТИ

CAUDATA

Сем. Саламандрови

Salamandridae

Дъждовник

Salamandra salamandra

Алпийски тритон

Triturus alpestris

Гребенест тритон

Triturus cristatus

Италиански тритон

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Добруджански тритон

Triturus dobrogicus

Голям гребенест тритон

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Обикновен (малък) тритон

Triturus vulgaris

РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ

ANURA

Сем. Крастави жаби

Bufonidae

Зелена крастава жаба

Bufo viridis

Кафява крастава жаба

Bufo bufo

Сем. Кръглоезичести жаби

Discoglossidae

Червенокоремна бумка

Bombina bombina

Жълтокоремна бумка

Bombina variegata

Сем. Жаби дървесници

Hylidae

Жаба дървесница

Hyla arborea

Сем. Чесновници

Pelobatidae

Обикновена чесновница

Pelobates fuscus

Балканска чесновница

Pelobates syriacus balcanicus

Сем. Водни жаби

Ranidae

Гръцка дългокрака жаба

Rana graeca

 

Чл. 38. (1) За животинските видове от приложение № 3 се забраняват:

 1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;
 2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;
 3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
 4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;
 5. вземане на намерени мъртви екземпляри;
 6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
 7. препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 са валидни за всички жизнени стадии от развитието на животните.

 

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от приложение № 3, е длъжно при спазване на разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 5 да уведоми за това най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите или на Изпълнителната агенция по горите в срок до три дни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) По преценка на регионалния орган по ал. 1 и в зависимост от състоянието му екземплярът:

 1. се пуска на свобода в подходящ район;
 2. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) се изпраща за лечение или отглеждане в спасителен център, ветеринарна клиника или зоологическа градина;
 3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) се предоставя на научна организация или училище или природонаучен музей за изследване или попълване на учебни сбирки;
 4. се оставя на мястото, където е намерен или убит.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) За разпореждането с екземпляра по ал. 2 се съставя протокол, който се изпраща в Министерството на околната среда и водите, в 10-дневен срок от датата на съставянето му, а в случаите, когато е съставен от регионалните структури на Изпълнителната агенция по горите - и копие, което се изпраща до регионалните инспекции по околната среда и водите.

 

Чл. 47. (1) За всички видове диви птици извън тези по приложение № 3 се забраняват задържането с цел търговия, транспортът с цел търговия, предлагането за продажба и продажбата на живи или умрели птици или каквито и да е различими части или продукти от такива птици.

(2) Алинея 1 не се отнася за видовете птици, посочени в приложение № 6, като дейностите по ал. 1 могат да се извършват само при доказване, че птиците са били законно убити, уловени или придобити по друг законен начин.

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 2

 

 

ПТИЦИ

AVES

РАЗРЕД

ANSERIFORMES

ГЪСКОПОДОБНИ

 

Сем. Патици

Anatidae

Зеленоглава патица

Anas platyrynchos

Шилоопашата патица

Anas acuta

Клопач

Anas clypeata

Зимно бърне

Anas crecca

Фиш

Anas penelope

Голяма белочела гъска

Аnser albifrons

Качулата потапница

Aythya fuligula

РАЗРЕД

GALLIFORMES

КОКОШОПОДОБНИ

 

Сем. Фазанови

Phasanidae

Тракийски кеклик

Alectoris chukar

Яребица

Perdix perdix

Колхидски фазан

Phasianus colchicus

Глухар

Tetrao urogallus

РАЗРЕД

GRUIFORMES

ЖЕРАВОПОДОБНИ

 

Лиска

Fulica atra

РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦО-

CHARADRIIFORMES

ПОДОБНИ

 

Сем. Бекаси

Scolopacidae

Средна бекасина

Gallinago gallinago

Горски бекас

Scolopax rusticola

РАЗРЕД

COLUMBIFORMES

ГЪЛЪБОПОДОБНИ

 

Сем. Гълъби

Columbidae

Гривяк

Columba palumbus

Домашен гълъб

Columba livia forma

 

domestica

 

Чл. 100. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.) Търговия с екземпляри на територията на Република България от видове по чл. 70, т. 1 се извършва при спазване на разпоредбите на този закон и на чл. 8 от Регламент 338/97. (Член 8 1. Забранява се закупуването, предложението за закупуване, придобиването за търговски цели, излагането пред публика с търговска цел, използването за търговски приходи и продажба, съхранението с цел продажба, предлагането за продажба и транспортът с цел продажба на екземпляри от видовете, вписани в приложение A(Appendix I)

 

ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

(Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2016г.)

Чл. 65. При ловуване се забранява използването на следните средства и методи:

 1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) огнестрелни оръжия, неотговарящи на изискванията на чл. 56, ал. 1 и 2 и арбалети;
 2. капани, примки и мрежи, лепила и ями (трапове), ако се прилагат за неизбирателен лов или за убиване;
 3. отровни или упойващи вещества, както и стръв с такива вещества;
 4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и изкуствени източници на светлина, както и приспособления за осветяване на целта;
 5. огледала и други заслепяващи предмети;
 6. електрически уреди, способни да убиват или да зашеметяват;
 7. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) живи животни, използвани като примамка, както и слепи или осакатени;
 8. експлозиви, обгазяване или опушване;
 9. приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа;
 10. моторни превозни средства;
 11. летателни средства;
 12. ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки;
 13. (нова - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) моторни плавателни съдове, които се движат със скорост над 5 км/час, а в Черно море - над 18 км/час;
 14. (нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) огнестрелни оръжия с монтирани заглушители;
 15. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие; при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие се разрешава употребата само на боеприпаси тип "куршум".

 

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

В сила от 01.05.1968 г. (Обн. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968г., попр. ДВ. бр.29 от 12 Април 1968г., изм. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.)

 

 

Чл. 278д. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

 

Чл. 312. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Лекар, който снабди някого с лъжливо свидетелство за състоянието на здравето му, когато не действува като длъжностно лице, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) При същите условия ветеринарен лекар, който издаде документ с невярно съдържание за здравословното състояние на животно, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.

 

Чл. 325а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.

(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, когато:

 1. деянието е извършено повторно;
 2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
 3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;
 4. боевете се заснемат с цел разпространение.

(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни.

(4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 1 и 3.

 

Чл. 325б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:

 1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
 2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;
 3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
 4. повторно.

Чл. 325в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева.

(2) В случаите по ал. 1, ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до десет хиляди лева.

 

НАРЕДБА № 41 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБЕКТИ, В КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ, РАЗВЪЖДАТ И/ИЛИ ПРЕДЛАГАТ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ С ЦЕЛ ТЪРГОВИЯ, КЪМ ПАНСИОНИ И ПРИЮТИ ЗА ЖИВОТНИ

В сила от 01.07.2009 г. (Обн. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г.,изм. ДВ. бр.40 от 27 Май 2016г.)

 

Чл. 2. (1) Животни, хванати в природата, не могат да бъдат отглеждани и продавани като домашни любимци или с цел да бъдат използвани за храна на други животни.

(2) Забраната по ал. 1 не се отнася за риби и безгръбначни животни, освен когато за тях изрично са предвидени забрани, регламентирани в нормативни разпоредби.

 

Чл. 3. Забранена е продажбата на животни на лица под 18-годишна възраст без изричното съгласие на родителя или настойника на лицето.

 

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) Когато в зоомагазина и развъдника животните се предлагат за продажба, на клетката или аквариума се поставя табела с наименованието на животното.

(2) При осъществяване на покупка на дадено животно персоналът (лицата, търгуващи с животни) предоставя писмена информация под формата на брошура и съвети към клиентите за начина на отглеждане на животните, необходимите грижи, задължителни ваксинации и регистрации и мерки за безопасност.

(3) Брошурите за земноводни, влечуги, птици и бозайници съдържат най-малко следната информация:

 1. българското и научното наименование на вида на животното;
 2. начина за определяне на рода и пола на животното, ако той може да бъде определен по външния му вид или след прост преглед;
 3. нормалния размер на възрастно животно;
 4. средната продължителност на живота на вида;
 5. модела на поведение и социалната организация на вида в природата;
 6. специфичните нужди на животното от пространство, климат и светлина;
 7. как мястото за живеене на животното се обезопасява срещу бягство;
 8. как може да бъде задоволена нуждата на животното от общуване с други животни;
 9. какви грижи трябва да се полагат за животното;
 10. как се задоволяват нуждите на животното от храна и вода; специфичните изисквания и предупреждения;
 11. репродуктивните изисквания на животното;
 12. при бозайниците - продължителността и грижата при бременност;
 13. при влечугите и земноводните - дали животното има период на хибернация;
 14. мерки, чрез които животното понася по-добре смяната на жизнената среда;
 15. основните признаци на влошаване на здравето на животното;
 16. болестите, към които животното е податливо, и как може да бъде предпазено от тях;
 17. (нова - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) адрес и телефон на съответната регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ), в която животното трябва да се регистрира, съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 и чл. 22а от Закона за защита на животните (ЗЗЖ);
 18. (нова - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) за кучета - задължението на собственика да го представи на ветеринарен лекар, упражняващ ветеринарномедицинска практика, за регистрация по чл. 174 ЗВД.

 

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) (1) В зоомагазините и развъдниците се продават само:

 1. здрави животни, на които е извършена необходимата ветеринарномедицинска профилактика;
 2. животни с документ за произход или придобиване, включително съгласно изискванията на чл. 90 от Закона за биологично разнообразие за екземпляри от видове гръбначни животни, включени в Приложение А и В на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г., относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях;
 3. кучета и котки с ветеринарномедицински паспорт, обезпаразитени, ваксинирани и идентифицирани с микрочип;
 4. диви животни, идентифицирани с микрочип съобразно вида на екземпляра.

(2) Продажбата на диви животни се осъществява при спазване на изискванията на чл. 21, чл. 22, ал. 2 от Закона за защита на животните и лицата, които търгуват с тях, изпращат в регионалната инспекция по околната среда и водите данните на лицето, закупило животното.

 

Чл. 20. Всички животни, предлагани за продажба, трябва да бъдат напълно самостоятелни, а бозайниците - отбити. Минималната възраст на бозайниците, предлагани за продажба, трябва да бъде:

 1. кучета - 8 седмици;
 2. котки - 8 седмици;
 3. зайци - 5 седмици;
 4. морски свинчета - 5 седмици;
 5. плъхове - 3 седмици;
 6. мишки - 3 седмици;
 7. (нова - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) хамстери - 5 седмици.

 

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) Всяко куче и котка се идентифицира от ветеринарен лекар и им се издава паспорт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) Идентификацията на животните се извършва чрез поставяне на микрочип, преди да бъдат отбити и задължително преди да напуснат обекта на произход.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) Когато животните по ал. 1 се прехвърлят от един обект в друг преди отбиването им и не могат да бъдат идентифицирани предварително, те задължително се съпровождат от документация за произхода на животното и подробни данни за родителите.