Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Our site is currently down for maintenance.

Чл.15. Данни за Администратора

15.1. Администраторът, осигуряващ функционирането на платформата OLX е „Наспърс Класифайдс България” ЕООД, търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания  с ЕИК 175345805.

15.2. Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3

 

Настоящите Общи условия  са приети от Администратора на 10.04.17 г.