Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Our site is currently down for maintenance.

Приложение 1: Политика за защита на личните данни

 1. Личните данни на потребителите - физически лица, както са определени в Закона за защита на личните данни се обработват от „Наспърс Класифайдс България” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ 1, дружество регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175345805 (по-долу наричано „Оператор”).
 2. Операторът отдава голямо значение на защитата на личните данни на Потребителите. Операторът ще полага дължимата грижа при избора и използването на съответните технически и организационни мерки, които гарантират защитата на обработваните данни, на мерките за информационна сигурност, включително, без ограничение, на системите за криптиране на данни. По-специално Операторът ще защитава данните срещу предоставянето им на неупълномощени лица, както и срещу обработването им в противоречие на приложимото законодателство. Операторът ще упражнява постоянен контрол върху процеса на обработка на данни, ще ограничава достъпа до данни, доколкото това е възможно и ще ги предоставя на трети лица обработващи данните, само когато това е необходимо за правилната и по-добра работа на Платформата или с цел проверка при съмнения за неправомерни действия от страна на потребителите на Платформата или трети лица.
 3. Личните данни на Потребителите се обработват от Оператора в съответствие със Закона за защита на личните данни с цел сключване, определяне съдържанието на и прекратяването на Споразумението с потребителя и с цел предоставяне на услуги от Оператора на Платформата, включително свързване с Потребителите при администриране на OLX (наричан тук за краткост „Платформата“) и изпълнението на каквито и да е други дейности, свързани с изпълнението на Споразумението с потребителя. Личните данни на Потребителите могат да бъдат използвани за проверка дали регистрираното лице изпълнява изискванията, посочени в Споразумението с потребителя или разпоредбите на закона, включително като бъдат предоставени на трети лица (включително, но не само банкови и финансови институции) при условията на настояща политика за защита на личните данни и закона дори при съмнения за каквито и да било нарушения. Личните данни ще бъдат обработвани също и със съгласието на Потребителите, за маркетингови цели, свързани с дейността на Оператора (включително Платформата) и за предоставянето на услуги от Оператора. Потребителят няма да получава маркетингова и търговска информация, ако не е дал съответното съгласие. Предоставянето на каквито и да е лични данни е доброволно. Лица, посещаващи Платформата, могат да разглеждат рекламните съобщения без да регистрират Акаунт и да предоставят лични данни.
 4. Операторът ще гарантира, че Потребителите могат да упражняват своите права, произтичащи от Закона за защита на личните данни, включително правото на достъп до личните им данни и коригирането им и правото на контрол върху обработването на личните им данни в съответствие с принципите, залегнали в закона.
 5. Като част от упражняването на правото на контрол върху обработването на собствените си лични данни, Потребителите имат право, в това число, да изпращат писмено искане за спиране на обработването на данните и да повдигат възражение срещу обработката, ако Операторът възнамерява да ги обработва за маркетингови цели, или срещу предаването им на администратор на данни или обработващ данните, различен от Оператора. Ако Потребителят е използвал Платформата в противоречие с разпоредбите на закона или Споразумението с потребителя, и по-специално, не изпълни всички условия по него, данните на Потребителя могат да бъдат запазени, а именно за установяване на отговорността и за предотвратяване на по-нататъшна незаконосъобразна употреба на услугите на Оператора. Личните данни могат да бъдат записвани и съхранявани от Оператора.
 6. До личните данни на Потребителите може да се предостави достъп на лица, които са упълномощени от приложимите разпоредби на закона да ги получават, включително компетентните съдебни власти. Личните данни на Потребителите могат също да бъдат предавани на трети лица, посочени от Оператора, включително лица, на които Операторът е възложил да изпълняват дейности, свързани с услугите, предоставяни на Потребителите от Оператора на OLX, в обхвата и за периода, необходим за предоставянето на Потребителите на услугите от Оператора.
 7. Ако Операторът е уведомен, че Потребителят използва Платформата в противоречие с разпоредбите на Споразумението с потребителя или с приложимите разпоредби на закона, Операторът може да обработва личните данни на Потребителя в обхвата, необходим за установяването на отговорността на Потребителя.
 8. Операторът си запазва правото да филтрира, блокира и изтрива съобщения, изпратени през вътрешната система за съобщения, в това число, ако те са спам, съдържат забранено съдържание или по друг начин представляват заплаха за сигурността на Потребителите или Операторът по своя преценка реши, че те нарушават по някакъв начин Споразумението му с потребителя.
 9. Операторът ще използва IP адресите на компютрите на Потребителите, събирани по време на интернет връзката им със Платформата, за технически цели, свързани с администрирането на сървъра. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събирани на обща статистическа демографска информация (напр. относно региона, от който е осъществено свързването) и да бъдат използвани само за статистически анализ и коригиране на грешки в системата. Данните могат да бъдат свързвани с други данни, предоставяни от Потребителите за целите на предоставяне на услуги на OLX.
 10. Операторът декларира, че преминаването през уебстраниците на неговата Платформа генерира файлове - „бисквитки”, т.е. малки части от текст, които се записват на компютрите на лицата, използващи Платформата, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическа информация, свързана с начина, по който Платформата се използва. Лице, използващо Платформата, може да блокира процеса на генериране на файлове - „бисквитки” по всяко време чрез избор на съответна опция в уеб браузъра си. Операторът декларира, че когато опцията за записване на файлове – „бисквитки” е забранена в уеб браузера, е възможно да възникнат затруднения при използването на Платформата, които могат да включват по- бавно от обичайното изпълнение на операции.
 11. Подробна информация за политиката на Платформата при използване на „бисквитки“ можете да намерите тук.