Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Доставка между офисите на Еконт"

Облагане на продажби в интернет

Във връзка с информационна кампания на НАП относно данъчно облагане на
продажбите в интернет предоставяме следната информация.

Източник: Национална Агенция за приходите


Облагане на продажби на лични вещи в Интернет от физически лица с данък върху доходите


Продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица биха могли да се
третират като освободен от облагане доход, доколкото същите не попадат
сред изключенията, изброени в чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ, освен когато
физическото лице е действало като търговец по смисъла на ТЗ. В тази връзка
следва да се поясни, че според чл. 1, ал. 1 от ТЗ за търговец по смисъла на
този закон се смята и всяко физическо лице, което по занятие извършва
някоя от изброените в разпоредбата дейности (покупка на стоки или други
вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен
вид; продажба на стоки от собствено производство и т.н.). За търговец се
смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем
изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността
му не е посочена в чл. 1, ал. 1 от ТЗ (чл. 1, ал. 3 от ТЗ).
Дефинирането на едно физическо лице като търговец не следва да се
обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на ТЗ.
Когато физическото лице осъществява търговски сделки, не е от значение
дали то е манифестирало или не участието си в тях като едноличен
търговец: сделките го определят като такъв, а не то определя сделките като
търговски. Обективният критерий тук са извършените действия, а не статутът
на лицето, което ги извършва.
Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец са обособени като
отделен вид доход и съгласно закона се облагат с 15 на сто данък върху
годишната данъчна основа по чл. 28. Определянето на облагаемия доход и
на годишната данъчна основа се извършва в съответствие с правилата на чл.
26 и чл. 28 от ЗДДФЛ, като този ред на облагане се прилага и за доходи от
стопанска дейност на физически лица, които са търговци по смисъла на ТЗ,
но не са регистрирани като еднолични търговци.
Доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна
основа по чл. 28, задължително се декларират в годишната данъчна
декларация.

 

Облагане на продажби в Интернет на юридически лица с
корпоративен данък

Приложимите счетоводни и данъчни разпоредби от търговци, извършващи
електронна търговия със стоки, не се различават от нормативните актове,
приложими спрямо търговци, извършващи същата дейност чрез традиционни
магазини.
За да бъде признат даден разход за данъчни цели, той следва:
1. да е свързан с дейността
2. да е документално обоснован
3. да не попада в изрично изброените от ЗКПО хипотези, при които възниква
данъчна постоянна разлика, в т.ч. да не е извършен при условия, водещи до
отклонение от данъчно облагане. Счетоводен разход се признава за
данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен
документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно
стопанската операция. Счетоводен разход се признава за данъчни цели и
когато в първичен счетоводен документ липсва част от изискуемата
информация по ЗСч, при условие че за липсващата информация са налице
документи, които я удостоверяват (чл. 10, ал. 2 от ЗКПО). От цитираните
разпоредби следва, че липсата на документална обоснованост е основание
за непризнаването за данъчни цели на съответния счетоводен разход.
Документалната обоснованост на приходите също е подчинена на
изискванията за издаване на първичен счетоводен документ и спазване на
счетоводните принципи, свързани с признаване на приходите.
Следователно към момента, към който са налице условия за признаване на
счетоводен приход от извършената продажба, той следва да намери
отражение при формирането на данъчния финансов резултат.
Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък по
ЗКПО, са задължени да подават годишна данъчна декларация в срок до 31
март на следващата година в териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите по регистрация.
В случай на неподаване на декларация в срок, непосочване или невярно
посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия
данък в по-малък размер, както и в случаите на неиздаване на първичен
счетоводен документ за отчитане на приход се предвижда налагане на
санкция.

 

Облагане на продажби в Интернет с ДДС


Всяко лице, което извършва редовно продажби на стоки по електронен път,
срещу възнаграждение, осъществява независима икономическа дейност по
смисъла на ЗДДС и е данъчно задължено лице за целите на облагането с
ДДС.
По отношение на физическите лица следва да се има предвид, че едно
физическо лице може да осъществява независима икономическа дейност в
различни качества – като едноличен търговец, свободна професия,
земеделски производител и др., които да изискват различни вписвания в
търговския регистър или регистър БУЛСТАТ, но данъчно задължено за
целите на ЗДДС е самото физическо лице, когато извършва облагаеми
доставки, в т.ч. и за извършени продажби на стоки по електронен път.
Облагаема доставка е всяка доставка на стока по смисъла на чл. 6 от ЗДДС,
когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение
на територията на страната.
За определяне на мястото на изпълнение при доставка на стока по
електронен път се прилага общото правило като това ще бъде мястото,
където стоката се намира към момента на изпращане на пратката или
започване на превоза към получателя.
Предвид това е важно да се знае, че всички облагаеми доставки на стоки,
които се намират на територията на страната при започване на превоза или
изпращането им към получателя, формират облагаем оборот за регистрация
по ЗДДС за данъчно задълженото лице, извършило доставките, независимо
от това дали получателите по тях са данъчно задължени или данъчно
незадължени лица и дали стоките се изпращат извън територията на
страната до територията на друга държава членка или трета
страна/територия. При достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. или
повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца
преди текущия месец лицето е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на
данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде
заявление за регистрация по ЗДДС.
В определени случаи е възможно описаните доставки на стоки да бъдат
дефинирани като дистанционни продажби, за които се прилагат
специфични правила. Дистанционна продажба на стоки е доставката на
стоки, за която са изпълнени едновременно следните условия:

1. Стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика
от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът
приключва;
2. Доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава
членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
3. Получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС
при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка,
където транспортът приключва;4. Стоките:
а) не са нови превозни средства, или
б) не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или
в) не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки
втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и
антикварни предмети.
В случаите на дистанционна продажба е налице специфика по отношение
определянето на мястото на изпълнение на доставката, за което е
приложима разпоредбата на чл. 20 от ЗДДС. За доставчика на стока при
условията на дистанционна продажба е възможно да възникне задължение
за регистрация по ДДС в друга/ други държави членки при достигане на
определен оборот от такива продажби, дефиниран в съответното
законодателство.
Вижте пълен списък на случаите на продажби на стоки по електронен път,
при които възникват задължения по ЗДДС в сайта на Национална агенция за
приходите.